top of page

Editorial board :

Zoe Fang, Nicole Huang, Eugenia Jin, Terrence Liu, and Alex Sun. 


Advisory Committee:

Yue Deng, Xiaoyi Crystal Dong, Jarlin Jia, Xueqing Liu, Rong (Alice) Wu, Jie Zhang

bottom of page